TULPZW

 

 

           Toernooibepalingen

1.        Voor dit toernooi geldt het Toernooi Reglement 2015 van de KNLTB.

2.        Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht om op verzoek van de toernooileiding, vóór het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas te overhandigen ter identificatie.

3.        Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6 / Er wordt gespeeld volgens een poulesysteem. Bij 4 inschrijvingen per onderdeel kan er besloten worden om in poules te spelen. Er wordt geen verliezersronde gespeeld.

4.        Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 100Het maximum totaal aantal partijen is vastgesteld op 170 Bij uitloting wordt de volgende regel gehanteerd: 1) Als één van beide deelnemers voor het dubbelspel niet heeft ingeschreven 2) te veel verhinderingen 3) op volgorde van inschrijving 4) spelers die voor meerdere onderdelen ingeschreven hebben. Deelnemers kunnen maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Beide deelnemers moeten voor het dubbelspel inschrijven willen ze meedoen aan het toernooi.

5.        Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekeinde van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek. Er worden per inschrijving maximaal 3 dagdelen als verhinderd geaccepteerd.

6.        Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de toernooileiding vernemen.

7.        De inschrijving voor het toernooi sluit op 28 juli 2014 Om 23.00 uur.

8.        Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 1 aug 2015 23.00 uur en dient schriftelijk te gebeuren. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.

9.        Slechts voor uw eerste te spelen partij ontvangt u een e-mail oproep. Vervolgpartijen verneemt u op het toernooi. U kunt uw eerste oproep verwachten in week 32Bij uitloting ontvangt u bericht voor 10 aug 2015

10.      De partijen vangen dagelijks om17.30uur aan. Na 22.30 zullen geen partijen meer aanvangen. In het weekeinde vangen de partijen aan om9.00 uur. Er wordt gespeeld op 4 kunstgrasbanen op het tennispark TV Apollo. pieter grootstraat 16 in de Goorn. Er wordt gespeeld met kunstlicht.

11.      Er worden per onderdeel2prijzen beschikbaar gesteld. Indien een onderdeel volgens een poulesysteem wordt gespeeld zullen er 2 prijzen beschikbaar worden gesteld.

12.      Het inschrijfgeld voor het dubbelspel bedraagt € 8,00 per persoon. Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd per deelnemer. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen.

13.      Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op kunstgras en tijdens de partij gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.

14.      Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken kan er worden uitgeweken naar een overdekte tennishal met tapijtbanen. Ook kan de toernooileiding besluiten, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, over te gaan  tot het spelen van korte sets, beslissende wedstrijd tie-break of beslissend puntensysteem, dan wel een combinatie hiervan.

15.      Een deelnemer is verplicht uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van zijn partij te verschijnen en zich te melden bij de toernooileiding.

16.      Tijdens dit toernooi is de kledingreclamecode  van toepassing.Indien de kledingreclamecode wel wordt toegepast dan dient de speler te voldoen aan deze kledingreclamecode zoals vastgelegd in het TR 2015 bijlage D.

17.      In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider, voor zover deze verantwoording niet aan anderen is opgedragen.

Tennistoernooi: Apollo 4 Dubbeltoernooi
Organisator: TV Apollo
Tennispark: TV Apollo, Pieter Grootstraat 16 in De Goorn, 0229-542349
Toernooileider:
Richard Bakker  0229-544498
Bondsgedelegeerde: A van der Brug